Smluvní řád

Rezervační podmínky

1.

Při uzavření rezervace skládá klient částku 1000Kč v případě společenských šatů a 6000,- Kč v případě svatebních šatů (dále jen „složená částka“). Složená částka bude následně odečtena z ceny půjčovného.

2.

Rezervaci může klient kdykoli zrušit – již složený rezervační poplatek je ale nevratný (platí pro rezervace uskutečněné od 1.10.2020). Storno poplatek je ve výši 100% rezervačního poplatku.

3.

Změna termínu rezervace je možná a klientovi se záloha započítává i na nový termín rezervace. OUI Boutique ale nezaručuje, že předmět rezervace bude v novém termínu k dispozici. Klient je tak oprávněn vybrat si jiný předmět rezervace, který bude v daném termínu dostupný.

4.

Pokud není dohodnuto jinak, jsou šaty upravovány v týdnu rezervace a je nutné si šaty po finální úpravě znovu vyzkoušet.

5.

Zrušení nebo změnu rezervace podle bodu 2 a 3 lze provést osobně, telefonicky (na tel: 222 742 566), nebo e-mailem (info@ouiboutique.cz). Pokud klient rezervaci nezruší dle bodu 5 a rezervované věci si nevyzvedne ve sjednaný den vyzvednutí, záloha propadá.

6.

Pro výjimečný případ, že dojde k poškození, ztracení nebo zničení některé z věcí rezervovaných před termínem rezervace jiným klientem, zavazuje se OUI Boutique po domluvě s klientem dotčené věci nahradit jinými, shodné kvalitativní a cenové kategorie. V této situaci má klient právo od rezervace odstoupit s 0% storno poplatkem.

7.

Při podpisu výpůjční smlouvy a vyzvednutí rezervovaných věcí klient složí kauci ve výši 4000 Kč u společenských šatů nebo 7000 Kč u svatebních šatů.


Výpůjční podmínky

1.

OUI Boutique krátkodobě pronajímá klientovi předmět (popř. předměty)  a klient se zavazuje tento předmět užívat za účelem a způsobem, kterým se věc obvykle užívá vzhledem ke své povaze a svému určení. Podpisem výpůjční smlouvy klient stvrzuje, že si předmět přebírá a souhlasí, že je v pořádku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

2.

Klient nesmí dát šaty do podnájmu třetí osobě a není oprávněn provádět na šatech žádné změny. Klient se zavazuje, že se bude o šaty řádně starat a užívat je tak, aby nedošlo k jejich poškození, zničení, ztrátě nebo k nepřiměřenému opotřebení. V případě poškození či znečištění nad rámec běžného znečištění (čímž se rozumí např. make up, prach na vlečce, atd.) je klient povinen uhradit částku vynaloženou na uvedení šatů do původního stavu. Konkrétní částku stanoví OUI Boutique, který zajistí provedené opravy s ohledem na způsobené škody.

3.

V případě ztráty či poškození šatů do takové míry, že šaty nelze již opravit, se klient zavazuje uhradit OUI Boutique maloobchodní cenu sníženou o již uhrazenou částku za samotný pronájem

4.

V případě prodlení vrácení šatů je klient povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2500 Kč za každý den.

5.

Jako garanci pro případné extrémní znečištění či poškození předmětu (např. skvrny od červeného vína, roztržení šatů apod.) klient hradí v okamžiku převzetí předmětu vratnou kauci ve výši 4000 Kč u společenských šatů a 7000 Kč u svatebních šatů. Kauce se vrací v okamžiku vrácení nepoškozených šatů. Kauce je klientovi vrácena po předání šatů pokud nedošlo k situaci viz bod 2, 3 nebo 4 a je nutno vzniklou situaci řešit.

6.

Při vrácení předmětu nájmu OUI Boutique je klient povinen předložit svou kopii výpůjční smlouvy, na které bude potvrzeno vrácení věci a její stav. Při vrácení šatů před dohodnutým termínem se nájemné nevrací.